Skoleledelse

Ledelse har været tænkt ind som et centralt spor i Boost-projektet. Forskning viser, at skoleledelse har væsentlig betydning for elevernes trivsel og læring. Og i en reformtid præget af mange forandringer bliver kravene til og betydningen af skoleledelsens større. Derfor har et ledelsessport været et centralt element i BOOST-projektet.

Målet
Ledelsessporets overordnede mål var, at skolelederne og ledelsen på den enkelte skole samt på tværs af skolerne i Helsingør Kommune fik viden om, redskaber til og handlekraft til at lede de igangværende og fremadrettede forandringer ift. innovationsprocesser, faglig udvikling, nye organiseringsformer, ny tilrettelæggelse af lærings- og undervisningsforløb, nye tilgange til pædagogik og didaktik samt øget fokus på læringseffekt og anvendelse af denne viden til løbende at kvalificere elevernes læring.

Aktiviteter
For at sikre relevans og fokus i ledelsessporet blev lederne indledningsvis interviewet – både centerchefen, faglige ledere og skoleledere – og her blev der identificeret et behov for en fælles sproglighed i ledelsen og systematisk feedback mellem ledere og medarbejdere – et værktøj, der kan være med til at definere meningen med den nye innovationsmodel og sætte retningen for, hvad den skulle bruges til på skolerne. Dermed blev ledelsen klædt på til at gå forrest i implementeringsprocessen og sætte klare mål for resten af organisationen.

I starten af projektet havde aktiviteterne en vægtning af at skabe et professionelt læringsfællesskab i den samlede ledelse, som har understøttet medarbejdernes kompetenceudvikling. Lederne har i den forbindelse arbejdet med kvalitetssikring i folkeskolen gennem formel kompetencegivende efteruddannelse. Institut for Ledelse og Forvaltning har designet et skræddersyet valgmodul under Diplom i Ledelse, som deltagerne har afsluttet med eksamen.

I takt med at medarbejdernes kompetenceudvikling og afprøvning af handlekompetencer – både den daglige undervisning og udfordringsugerne – har bibragt ny viden til skolerne og afstedkommet nye lokale spørgsmål, har ledelsesaktiviteterne fået et mere lokalt afsæt. Aktiviteterne er derfor designet ud for behov i det enkelte ledelsesteam og hos den enkelte leder. I denne del har der været særlig fokus på ledelsens understøttelse af medarbejdernes arbejde med elevernes innovative kompetencer ved brug af Kompasset i alle fag, ligesom videndeling mellem skolerne om kvalificering af innovative forløb, udvikling af progressionsmodeller og ledelsernes anvendelse af Kompasset til f.eks. mødeledelse har fået særlig opmærksomhed.

Alle aktiviteter i ledelsessporet er designet og gennemført i et tæt samarbejde mellem Helsingør Kommune, Professionshøjskolen Metropols Institut for Ledelse og Forvaltning (ILF) samt INDEX: Design to Improve Life.